Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
VƯỜN THƠ  
Biển Tình Xót Thương
 

BIN TÌNH XÓT THƯƠNG


Bin tình xót thương bao la bát ngát

Du mát con trong máu thánh tình yêu

Thanh ty con trong sui nưc huyn siêu

Con bơi li trong đi dương tình ái

 

Lòng thương xót Chúa Giesu chí ái

Trong tình Ngài con hnh phúc ngt ngây

Chúa trong con yêu thương ph đy

Con trong Chúa đm say cm t

 

Đi CanVe con ngưc nhìn Thánh Giá

Chúa giang đôi tay đón ly ti đi

Yêu thương cao vi ân tình bin khơi

Chúa đã chết cho con Ơn cu ri

 

Con lng trm đ nghe li trăn tri

TA KHÁT con ơi ! yêu con mi mòn

Chén đng đã cn cho con sui mát

Con khao khát ngun hnh phúc êm trôi

 

Biến tình xót thương hn con sám hi

Mt đi đi hoang lc bưc đơn côi

Vng bóng Ngài đi con như ngc ti

Con tr v l cay đng b môi

 

Lòng thương xót Chúa con xin ca ngi

Đón đi con v nương bóng bên Ngài

Cha lành gii thoát cu đ trn ai

Trong bin tình xót thương con tin thác

 

Giesu,  Dai Duong xot thuong  bát ngát

Là SUI MÁT dt dào ngun Thánh Ân

Giòng MÀU NÓNG tuôn trào nơi Thánh Tâm

Con lng thm cm nếm ân tình Thánh

 

Vi con Chúa luôn là ngun sc mnh

Dìm con trong bin xót thương ca Ngài

Cùng Ngài bưc trên no đưng chông gai

Đưng Thánh Giá n đy hoa Thương xót


T Linh