Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
CÁC GIỜ KINH PHÒNG MẸ
 
20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI
 
Mời 5 anh, chị giơ tay.
(Thứ Hai: Vui, Thứ Ba: Thương, Thứ Tư: Mừng, Thứ Năm: Sáng, Thứ Sáu: Thương, Thứ Bảy: Vui, Chúa Nhật: Mừng)

20 Mầu Nhiệm Mân Côi

Cách thức Lần hạt

Trọn tràng hạt Mân Côi gồm 20 chục, nhưng chia ra bốn phần riêng biệt, mỗi phần gồm 5 chục: Phần thứ nhất là Năm Mầu Nhiệm Vui, phần thứ hai là Năm Mầu Nhiệm Sáng, phần thứ ba là Năm Mầu Nhiệm Thương, phần thứ bốn là Năm Mầu Nhiệm Mừng. 

Để khởi đầu kinh Mân côi, chúng ta làm dấu Thánh Giá †. Kinh Vì Dấu
Lạy Chúa chúng con, vì dấu † Thánh Giá†, xin chữa chúng con cho khỏi † kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần Amen. Sau đó có thể đọc: 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh, và kinh Tin Kính, tay lần khúc đầu của tràng hạt. Tuy nhiên không buộc đọc những kinh vừa nói để được ân xá của kinh Mân Côi.

Đọc theo ngày trong tuần: Thứ Hai Năm Mầu Nhiệm Vui, thứ Ba Năm Mầu Nhiệm Thương, thứ Tư Năm Mầu Nhiệm Mừng, thứ Năm Năm Mầu Nhiệm Sáng, thứ Sáu Năm Mầu Nhiệm Thương, thứ Bảy Năm Mầu Nhiệm Vui, Chúa Nhật Năm Mầu Nhiệm Mừng.

Sau đây là những điều cần phải làm: suy gẫm 1 mầu nhiệm, đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh. Đó là 1 chục hạt. Chục nào cũng đọc như thế nhưng với sự suy gẫm các Mầu nhiệm khác nhau. Hết tràng hạt thì đọc kinh Lạy Nữ Vương.

Năm Mầu Nhiệm Vui


Thứ nhất thì ngắm:

Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm:

Đức Bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm:

Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm:

Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.


Thứ năm thì ngắm:

Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
Lời nguyện 1: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Lời nguyện 2: Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn........(các linh hồn).


Năm Mầu Nhiệm Sáng


Thứ nhất thì ngắm:

Ðức Chúa Giêsu chịu thanh tẩy ở sông Giođan. Ta hãy xin cho ðược tẩy sạch tội lỗi và sống ðẹp lòng Thiên Chúa.

Thứ hai thì ngắm:

Ðức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Ðức Mẹ mà vững tin vào quyền năng Chúa.

Thứ ba thì ngắm:

Ðức Chúa Giêsu rao giảng tin mừng nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được biết hoán cải và đón nhận tin mừng.

Thứ bốn thì ngắm:

Ðức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabo. Ta hãy xin cho được biết lắng nghe và thực hành lời Chúa nhờ ơn Ðức Chúa Thánh Thần.

Thứ năm thì ngắm:

Ðức Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Chúa cho nên.
Lời nguyện 1: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Lời nguyện 2: Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn............(các linh hồn).


Năm Mầu Nhiệm Thương


Thứ nhất thì ngắm:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm:

Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm:

Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm:

Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin được vác Thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm:

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.
Lời nguyện 1: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Lời nguyện 2: Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn...(các linh hồn).


Năm Mầu Nhiệm Mừng


Thứ nhất thì ngắm:

Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm:

Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm:

Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm:

Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm:

Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.
Lời nguyện 1: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Lời nguyện 2: Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn..............(các linh hồn).