Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
CÁC GIỜ KINH PHÒNG MẸ
 
Kinh Truyền Tin
Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
Kinh Chúa Thánh Thần
Kinh Lạy Cha
Kinh Kính Mừng
Kinh Sáng Danh
Kinh Tin Kính
Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa
Kinh Cầu Cho Các Bệnh Nhân
Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 1
Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 2
Kinh Lạy Nữ Vương
Kinh Phó Thác Cho Đức Mẹ Khiết Tâm
Kinh Cầu Nguyện Cho Sự Sống
Kinh Cầu Cho Các Linh Mục
Kinh Bởi Trời & Kinh Vực Sâu
Kinh Cầu Cho Người Đang Hấp Hối
Kinh Dọn Mình Chết Lành
Người đang hấp hối cầu nguyện
Kinh Cám Ơn
Kinh Trông Cậy, Các Câu Lạy
Kinh Năm Đức Tin
Kinh cầu xin Thánh Giuse
Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính
Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh
Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót
Kinh Xin ơn chữa lành nội tâm (canh tân đặc sủng)
Tuần Cửu Nhật Kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Lời nguyện khai mạc ( cầu hồn)
Kinh Ăn Năn Tội
TUẦN CỬU NHẬT Kính Chúa Thánh Thần
LẦN HẠT kÍNH CHÚA THÁNH THẦN
Kinh Dâng Nước Việt Nam Cho Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Kinh Cám Ơn , Kinh Phó Dâng
Kinh Cầu Cho Gia Đình
NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU
Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót
Ngắm Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ Maria
Kinh Phó Dâng
Kinh Sáng Soi
KINH CHỮA LÀNH VÀ GÌN GIỮ
Kinh Xin Ơn Chữa Lành