DonRac: Xin chào ACE, trang KaraFun đang thiết kế, mong thông cảm nếu có sai sót
: Xin chào
DonRac: