Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ bảy Tuần Thánh -Mc 16, 1-8 - Đêm Vọng Phục sinh -Mặt trời hé mọc
Thứ sáu Tuần Thánh - Ga 18,1 – 19,42 - Thế là đã hoàn tất
Thứ năm Tuần Thánh, Thánh lễ Tiệc ly -Phải rửa chân cho nhau
Thứ tư Tuần 5 Mùa Chay -Mt 26, 14-25 -Chẳng lẽ con sao?
Thứ ba Tuần Thánh -Ga 13, 21-33.36-38 -Trời đã tối
Thứ hai Tuần Thánh - Ga 12, 1-11 -Ngày mai táng Thầy
Chúa nhật Lễ Lá, Năm B -Mc 11, 1-10 -XIN ĐỪNG THEO Ý CON
Thứ bảy Tuần 5 Mùa Chay - Ga 11, 45-57 -Chết thay cho dân
Thứ sáu Tuần 5 Mùa Chay - Ga 10, 31-42 -Tôi là Con Thiên Chúa
Thứ năm Tuần 5 Mùa Chay - Ga 8, 51-59 -Tôi hằng hữu
Thứ tư Tuần 5 Mùa Chay - Ga 8, 31-4 -Sự thật sẽ giải phóng các ông
Thứ ba Tuần 5 Mùa Chay -Ga 8, 21-30 -Giương cao Con Người lên
19.3.2018 - Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria - Đặt tên cho con trẻ
Chúa nhật 5 Mùa Chay, Năm B -Ga 12, 20-33 -HẠT LÚA TRƠ TRỌI
Thứ bảy Tuần 4 Mùa Chay - Ga 7, 40-53 -Ông này là Đấng Kitô
Thứ sáu Tuần 4 Mùa Chay -Ga 7, 1-2.10.25-30 -Giờ của Người chưa đến
Thứ năm Tuần 4 Mùa Chay -Ga 5, 31-47 -Chúa Cha làm chứng cho tôi
Thứ tư Tuần 4 Mùa Chay - Ga 5, 17-30 -Không thể làm gì tự mình
Thứ ba Tuần 4 Mùa Chay - Ga 5, 1-3a.5-16 -Muốn trở nên lành mạnh
Thứ hai Tuần 4 Mùa Chay - Ga 4, 43-54 -Con ông sống
Chúa nhật 4 Mùa Chay, Năm B -Ga 3, 14-21 -CHUỘNG TỐI HƠN SÁNG
Thứ bảy Tuần 3 Mùa Chay - Lc 18, 9-14 -Tự hào và khinh người
Thứ sáu Tuần 3 Mùa Chay - Mc 12, 28b-34 -Điều răn đứng đầu
Thứ năm Tuần 3 Mùa Chay -Lc 11, 14-23 -Người mạnh hơn
Thứ tư Tuần 3 Mùa Chay - Mt 5, 17-19 -Kiện toàn
Thứ ba Tuần 3 Mùa Chay -Mt 18, 21-35 -Hết lòng tha thứ
Thứ hai Tuần 3 Mùa Chay - Lc 4, 24-30 -Băng qua giữa họ mà đi
Chúa nhật 3 Mùa Chay, Năm B -Ga 2, 13-2 -ĐEM TẤT CẢ NHỮNG THỨ NÀY RA KHỎI ĐÂY
Thứ bảy Tuần 2 Mùa Chay -Lc 15, 1-3.11-32 -Ăn mừng
Thứ sáu Tuần 2 Mùa Chay -Mt 21, 33-43.45-46 -Sinh hoa lợi
Thứ năm Tuần 2 Mùa Chay -Lc 16, 19-31 -Có một vực thẳm