Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
31.8.2016 – Thứ tư Tuần 22 Mùa Thường niên - Lc 4, 38-44
30.8.2016 – Thứ ba Tuần 22 Mùa Thường niên - Lc 4, 31-37
29.8.2016 – Thứ hai - Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết -Mc 6,17-29
28.8.2016 – Chúa nhật 22 Mùa Thường niên, Năm C - Lc 14, 1.7-14
27.8.2016 – Thứ bảy Tuần 21 Mùa Thường niên - Mt 25, 14-30
26.8.2016 – Thứ sáu Tuần 21 Mùa Thường niên -Mt 25, 1-13
25.8.2016 – Thứ năm Tuần 21 Mùa Thường niên -
24.8.2016 – Thứ tư - Thánh Barthôlômêô, tông đồ -Ga 1, 45-51
23.8.2016 – Thứ ba Tuần 21 Mùa Thường niên - Mt 23, 23-26
22.8.2016 – Thứ hai - Đức Maria Nữ vương -Lc 1, 26-38
21.8.2016 – Chúa nhật 21 Mùa Thường niên, Năm C -Lc 13, 22-30
20.8.2016 – Thứ bảy Tuần 20 Mùa Thường niên - Mt 23, 1-12
19.8.2016 – Thứ sáu Tuần 20 Mùa Thường niên - Mt 22, 34-40
18.8.2016– Thứ năm Tuần 20 Thường niên -Mt 22, 1-14
17.8.2016 – Thứ tư Tuần 20 Mùa Thường niên -
16.8.2016 – Thứ ba Tuần 20 Mùa Thường niên - Mt 19, 23-30
15.8.2016 – Thứ hai - Lễ Đức Mẹ lên trời -Lc 1, 39-56
14.8.2016 – Chúa nhật 20 Mùa Thường niên, Năm C -Lc 12, 49-53
13.8.2016 – Thứ bảy Tuần 19 Mùa Thường niên - Mt 19, 13-15
12.8.2016 – Thứ sáu Tuần 19 Mùa Thường niên - Mt 19, 3-12
11.8.2016 – Thứ năm Tuần 19 Mùa Thường niên -Mt 18, 21 – 19, 1
10.8.2016 – Thứ tư - Thánh Laurensô, phó tế tử đạo -Ga 12, 24-26
9.8.2016 – Thứ ba Tuần 19 Mùa Thường niên -Mt 18, 1-5.10.12-14
8.8.2016 – Thứ hai Tuần 19 Mùa Thường niên -Mt 17, 22-27
7.8.2016 – Chúa nhật 19 Mùa Thường niên, Năm C -
6.8.2016 – Thứ bảy - Lễ Chúa hiển dung -Lc 9, 28b-36
5.8.2016 – Thứ sáu Tuần 18 Mùa Thường niên -Mt 16, 24-28
4.8.2016 – Thứ năm Tuần 18 Mùa Thường niên -Mt 16, 13-23
3.8.2016 – Thứ tư Tuần 18 Mùa Thường niên -Mt 15, 21-28
2.8.2016 – Thứ ba Tuần 18 Mùa Thường niên -Mt 14, 22-36
1.8.2016 – Thứ hai Tuần 18 Mùa Thường niên -Mt 14,13–21