Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
31.7.2016 – Chúa nhật 18 Mùa Thường niên, Năm C -Lc 12, 13-21
30.7.2016 – Thứ bảy Tuần 17 Mùa Thường niên -Mt 14, 1-12
29.7.2016 – Thứ sáu - Thánh nữ Martha - Lc 10, 38-42
28.7.2016 – Thứ năm Tuần 17 Thường niên -Mt 13, 47-53
27.7.2016 – Thứ tư Tuần 17 Mùa Thường niên -Mt 13, 44-46
26.7.2016 – Thứ ba Tuần 17 Thường niên -Mt 13, 36-43
25.7.2016 – Thứ hai - Thánh Giacôbê, Tông đồ -Mt 20, 20-28
24.7.2016 – Chúa nhật 17 Mùa Thường niên, Năm C - Lc 11, 1-13
23.7.2016 – Thứ bảy Tuần 16 Thường niên -Mt 13, 24-30
22.7.2016 – Thứ sáu - Thánh nữ Maria Mađalêna -Mt 20, 20-28
21.7.2016 – Thứ năm Tuần 16 Thường niên -Mt 13, 10-17
20.7.2016 – Thứ tư Tuần 16 Thường niên -Mt 13, 1-9
19.7.2016 – Thứ ba Tuần 16 Thường niên -Mt 12, 46-50
17.7.2016 – Chúa nhật 16 Mùa Thường niên, Năm C -Lc 10, 38-42
16.7.2016 – Thứ bảy Tuần 15 Mùa Thường niên -
15.7.2016 – Thứ sáu Tuần 15 Mùa Thường niên -
14.7.2016 – Thứ năm Tuần 15 Mùa Thường niên -Mt 11, 28-30
13.7.2016 – Thứ tư Tuần 15 Mùa Thường niên -
12.7.2016 – Thứ ba Tuần 15 Mùa Thường niên
11.7.2016 – Thứ hai Tuần 15 Mùa Thường niên -
9.7.2016 – Thứ bảy Tuần 14 Thường niên -Mt 10, 24-33
8.7.2016 – Thứ sáu Tuần 14 Thường niên -Mt 10, 16-23
7.7.2016 – Thứ năm Tuần 14 Thường niên -Mt 10, 7-15
6.7.2016 – Thứ tư Tuần 14 Thường niên -Mt 10, 1-7
5.7.2016 – Thứ ba Tuần 14 Thường niên -Mt 9, 32-38
4.7.2016 – Thứ hai Tuần 14 Thường niên - Mt 9, 18-26
3.7.2016 – Chúa nhật 14 Thường niên, Năm C -Lc 10, 1-12.17-20
2.7.2016 – Thứ bảy Tuần 13 Thường niên -Mt 9, 14-17
1.7.2016 – Thứ sáu Tuần 13 Thường niên -Mt 9, 9-13