Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
18.7.2016 – Thứ hai Tuần 16 Thường niên -Mt 12, 38-42
31.3.2016 – Thứ năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh - Lc 24, 35-48
30.3.2016 – Thứ tư trong Tuần Bát nhật Phục Sinh -Lc 24, 13-35
29.3.2016 – Thứ ba trong Tuần Bát nhật Phục Sinh - Ga 20, 11-18
28.3.2016 – Thứ hai trong Tuần Bát nhật Phục Sinh -Mt 28, 8-15
27.3.2016 – Chúa nhật Phục Sinh, Năm C -Ga 20, 1-9
26.3.2016 – Thứ bảy Tuần Thánh,Lc 24, 1-12
25.3.2016 – Thứ sáu Tuần Thánh -Ga 18,1 – 19,42
24.3.2016 – Thứ năm Tuần Thánh, Thánh lễ Tiệc ly -Ga 13, 1-15
23.3.2016 – Thứ tư Tuần 5 Mùa Chay -Mt 26, 14-25
22.3.2016 – Thứ ba Tuần Thánh -Ga 13, 21-33.36-38
21.3.2016 – Thứ hai Tuần Thánh -Ga 12, 1-11
20.3.2016 – Chúa nhật Lễ Lá - Lc 19, 28-40
19.3.2016 – Thứ bảy, Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria -Mt 1, 16.18-21.24a
18.3.2016 – Thứ sáu Tuần 5 Mùa Chay -Ga 10, 31-42
17.3.2016 – Thứ năm Tuần 5 Mùa Chay -Ga 8, 51-59
16.3.2016 – Thứ tư Tuần 5 Mùa Chay - Ga 8, 31-42
15.3.2016 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Chay -Ga 8, 21-30
14.3.2016 – Thứ hai Tuần 5 Mùa Chay -Ga 8, 12-20
13.3.2016 – Chúa nhật 5 Mùa Chay, Năm C -Ga 8, 1-11
12.3.2016 – Thứ bảy Tuần 4 Mùa Chay -Ga 7, 40-53
11.3.2016 – Thứ sáu Tuần 4 Mùa Chay - Ga 7, 1-2.10.25-30
10.3.2016 – Thứ năm Tuần 4 Mùa Chay -Ga 5, 31-47
9.3.2016 – Thứ tư Tuần 4 Mùa Chay -Ga 5, 17-30
8.3.2016 – Thứ ba Tuần 4 Mùa Chay - Ga 5, 1-3a.5-16
7.3.2016 – Thứ hai Tuần 4 Mùa Chay - Ga 4, 43-54
6.3.2016 – Chúa nhật 4 Mùa Chay, Năm C -Lc 15, 1-3.11-32
5.3.2016 – Thứ bảy Tuần 3 Mùa Chay - Lc 18, 9-14
4.3.2016 – Thứ sáu Tuần 3 Mùa Chay - Mc 12, 28b-34
3.3.2016 – Thứ năm Tuần 3 Mùa Chay - Lc 11, 14-23
2.3.2016 – Thứ tư Tuần 3 Mùa Chay - Mt 5, 17-19
1.3.2016 – Thứ ba Tuần 3 Mùa Chay - Mt 18, 21-35