Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
31.8.2015 – Thứ hai Tuần 22 Thường niên - Lc 4, 16-30
30.8.2015 – Chúa nhật 22 Thường niên, Năm B - Mc 7, 1-8.14-15.21-23
29.8.2015 – Thứ bảy - Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết - Mc 6,17-29
28.8.2015 – Thứ sáu Tuần 21 Thường niên -
27.8.2015 – Thứ năm Tuần 21 Thường niên -
26.8.2015 – Thứ tư Tuần 21 Thường niên -
25.8.2015 – Thứ ba Tuần 21 Thường niên -
24.8.2015 – Thứ hai - Thánh Batôlômêô, tông đồ - Ga 1, 45-51
23.8.2015 – Chúa nhật 21 Thường niên, Năm B - Ga 6, 54a.60-69
22.8.2015 – Thứ bảy - Đức Maria Nữ vương - Lc 1, 26-38
21.8.2015 – Thứ sáu Tuần 20 Thường niên -
20.8.2015 – Thứ năm Tuần 20 Thường niên -
19.8.2015 – Thứ tư Tuần 20 Thường niên -Mt 20, 1-16a
18.8.2015 – Thứ ba Tuần 20 Thường niên - Mt 19, 23-30
17.8.2015 – Thứ hai Tuần 20 Thường niên - Mt 19, 16-22
16.8.2015 – Chúa nhật 20 Thường niên, Năm B - Ga 6, 51-58
15.8.2015 – Thứ bảy - Lễ Đức Mẹ lên trời -
14.8.2015 – Thứ sáu Tuần 19 Thường niên - Mt 19, 3-12
13.8.2015 – Thứ năm Tuần 19 Thường niên - Mt 18, 21 – 19, 1
12.8.2015 – Thứ tư Tuần 19 Thường niên - Mt 18, 15-20
11.8.2015 – Thứ ba Tuần 19 Thường niên - Mt 18, 1-5.10.12-14
10.8.2015 – Thứ hai - Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo - Ga 12, 24-26
3.8.2015 – Thứ hai Tuần 18 Thường niên -
2.8.2015 – Chúa nhật 18 Thường niên, Năm B - Ga 6, 24-35
1.8.2015 – Thứ bảy Tuần 17 Thường niên -