Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
31.3.2015 – Thứ ba Tuần Thánh. Ga 13, 21-33.36-38
30.3.2015 – Thứ hai Tuần Thánh - Ga 12, 1-11
29.3.2015 – Chúa nhật Lễ Lá, Năm B - Mc 11, 1-10
28.3.2015 – Thứ bảy Tuần 5 Mùa Chay - Ga 11, 45-57
27.3.2015 – Thứ sáu Tuần 5 Mùa Chay - Ga 10, 32-42
26.3.2015 – Thứ năm Tuần 5 Mùa Chay - Ga 8, 51-59
25.3.2012 – Lễ Truyền tin - Lc 1, 26-38
24.3.2015 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Chay - Ga 8, 21-30
23.3.2015 – Thứ hai Tuần 5 Mùa Chay. Ga 8, 1-11
22.3.2015 – Chúa nhật 5 Mùa Chay, Năm B - Ga 12, 20-33
20.3.2015 – Thứ bảy Tuần 4 Mùa Chay - Ga 7, 40-53
19.3.2015 – Thứ năm - Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria - Mt 1, 16.18-21.24a
18.3.2015 – Thứ tư Tuần 4 Mùa Chay - Ga 5, 17-30
17.3. 2015 – Thứ ba Tuần 4 Mùa Chay - Ga 5, 1-3a.5-16
16.3.2015 – Thứ hai Tuần 4 Mùa Chay - Ga 4, 43-54
15.3.2015 – Chúa nhật 4 Mùa Chay, Năm B - Ga 3, 14-21
14.3.2015 – Thứ bảy Tuần 3 Mùa Chay - Lc 18, 9-14
13.3.2015 – Thứ sáu Tuần 3 Mùa Chay -Mc 12, 28b-34
12.3.2015 – Thứ năm Tuần 3 Mùa Chay - Lc 11, 14-23
11.3.2015 – Thứ tư Tuần 3 Mùa Chay - Mt 5, 17-19
10.3.2015 – Thứ ba Tuần 3 Mùa Chay -Mt 18, 21-35
9.3.2015 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Chay - Lc 4, 24-30
8.3.2015 – Chúa nhật 3 Mùa Chay, Năm B - Ga 2, 13-25
7.3.2015 – Thứ bảy Tuần 2 Mùa Chay - Lc 15, 1-3.11-32
6.3.2015 – Thứ sáu Tuần 2 Mùa Chay - Mt 21, 33-43.45-46
5.3.2015 – Thứ năm Tuần 2 Mùa Chay. Lc 16, 19-31
4.3.2015 – Thứ tư Tuần 2 Mùa Chay. Mt 20, 17-28
3.3.2015 – Thứ ba i Tuần 2 Mùa Chay . Mt 23, 1-12
2.3.2015 – Thứ hai Tuần 2 Mùa Chay. Lc 6, 36-38
1.3.2015 – Chúa nhật 2 Mùa Chay, Năm B. - Mc 9, 2-10