Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
30.4.2014 – Thứ tư Tuần 2 Mùa Phục sinh. Ga 3, 16-21
29.4.2014 – Thứ ba Tuần 2 Mùa Phục sinh, Ga 3, 7b-15
28.4.2014 – Thứ hai Tuần 2 Phục Sinh. Ga 3, 1-8
27.4.2014 – Chúa nhật 2 Phục Sinh, Năm A - Kính Lòng thương xót của Chúa. Ga 20, 19-31
26.4.2014 – Thứ bảy trong Tuần Bát nhật Phục Sinh, Mc 16, 9-15
25.4.2013 – Thứ sáu trong Tuần Bát nhật Phục Sinh.Lc 24, 35-48
24.4.2014 – Thứ năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh . Lc 24, 35-48
23.4.2014 – Thứ tư trong Tuần Bát nhật Phục Sinh, Lc 24, 13-35
22.4.2014 – Thứ ba trong Tuần Bát nhật Phục Sinh. Ga 20, 11-18
21.4.2014 – Thứ hai trong Tuần Bát nhật Phục Sinh . Mt 28, 8-15
20.4.2014 – Chúa nhật Phục Sinh, năm A . Ga 20, 1-9
19.4.2014 – Thứ bảy Tuần Thánh vọng Phục sinh . Mt 28, 1-10
18.4.2014 – Thứ sáu Tuần Thánh. Ga 18,1 – 19,42
17.4.2014 – Thứ năm Tuần Thánh - Thánh lễ Tiệc ly. Ga 13, 1-15
16.4.2014 – Thứ tư Tuần Thánh. Mt 26, 14-25
15.4.2014 – Thứ ba Tuần Thánh. Ga 13, 21-33.36-38
14.4.2014 – Thứ hai Tuần Thánh. Ga 12, 1-11
13.4.2014 – Chúa nhật Lễ Lá, năm A. Mt 21,1-11
12.4.2014 – Thứ bảy Tuần 5 Mùa Chay. Ga 11, 45-57
11.4.2014 – Thứ sáu Tuần 5 Mùa Chay. Ga 10, 32-42
10.4.2014 – Thứ năm Tuần 5 Mùa Chay. Ga 8, 51-59
9.4.2014 – Thứ tư Tuần 5 Mùa Chay. Ga 8, 31-42
8.4.2014 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Chay. Ga 8, 21-30
7.4.2014 – Thứ hai Tuần 5 Mùa Chay. Ga 8, 1-11
6.4.2014 – Chúa nhật 5 Mùa Chay, Năm A. Ga 11, 1-45
5.4.2014 – Thứ bảy Tuần 4 Mùa Chay. Ga 7, 40-53
4.4.2014 – Thứ sáu Tuần 4 Mùa Chay. Ga 7, 1-2.10.25-30
3.4.2014 – Thứ năm Tuần 4 Mùa Chay. Ga 5, 31-47
2.4.2014 – Thứ tư Tuần 4 Mùa Chay. Ga 5, 17-30
1.4.2014 – Thứ ba Tuần 4 Mùa Chay. Ga 5, 1-3a.5-16