Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
20.3.2015 – Thứ sáu Tuần 4 Mùa Chay - Ga 7, 1-2.10.25-30
31.3.2014 – Thứ hai Tuần 4 Mùa Chay. Ga 4, 43-54
30.3.2014 – Chúa nhật 4 Mùa Chay, Năm A. Ga 9, 1-41
29.3.2014 – Thứ bảy Tuần 3 Mùa Chay. Lc 18, 9-14
28.3.2014 – Thứ sáu Tuần 3 Mùa Chay.Mc 12, 28b-34
27.3.2014 – Thứ năm Tuần 3 Mùa Chay. Lc 11, 14-23
26.3.2014 – Thứ tư Tuần 3 Mùa Chay.Mt 5, 17-19
25.3.2014 – Thứ ba - Lễ Truyền Tin. Lc 1, 26-38
24.3.2014 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Chay. Lc 4, 24-30
23.3.2014 – Chúa nhật 3 Mùa Chay, Năm A. Ga 4, 5-42
22.3.2014 – Thứ bảy Tuần 2 Mùa Chay. Lc 15, 1-3.11-32
21.3.2014 – Thứ sáu Tuần 2 Mùa Chay. Mt 21, 33-43.45-46
20.3.2014 – Thứ năm Tuần 2 Mùa Chay. Lc 16, 19-31
19.3.2014 – Thứ tư - Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria. Mt 1, 16.18-21.24a
18.3.2014 – Thứ ba i Tuần 2 Mùa Chay . Mt 23, 1-12
17.3.2014 – Thứ hai Tuần 2 Mùa Chay. Lc 6, 36-38
16.3.2014 – Chúa nhật 2 Mùa Chay, Năm A. Mt 17, 1-9
15.3.2014 – Thứ bảy Mùa Chay. Mt 5, 43-48
14.3.2014 – Thứ sáu Mùa Chay. Mt 5, 20-26
13.3.2014 – Thứ năm Mùa Chay . Mt 7, 7-12
12.3.2014 – Thứ tư Mùa Chay. Lc 11, 29-32
11.3.2014 – Thứ ba Mùa Chay. Mt 6, 7-15
10.3.2014 – Thứ hai Tuần 1 Mùa Chay. Mt 25, 31-46
9.3.2014 – Chúa nhật 1 Mùa Chay, Năm A. Mt 4, 1-11
8.3.2014 – Thứ bảy sau Lễ Tro. Lc 5, 27-32
7.3.2014 – Thứ sáu sau Lễ Tro. Mt 9, 14-15
6.3.2014 – Thứ năm sau Lễ Tro . Lc 9, 22-25
5.3.2014 – Thứ tư Lễ Tro . Mt 6, 1-6.16-18
4.3.2014 – Thứ ba Tuần 8 Thường niên . Mc 10, 28-31
3.3.2014 – Thứ hai Tuần 8 Thường niên . Mc 10, 17-27
2.3.2014 – Chúa nhật 8 Thường niên, Năm A . Mt 6, 24-34
1.3.2014 – Thứ bảy Tuần 7 Thường niên . Mc 10, 13-16